Generell beskrivelse av CEWE Norge AS og vårt arbeid med åpenhetsloven

CEWE Norge AS er et datterselskap til CEWE Stiftung & Co. KGaA, og er derfor underlagt de samme retningslinjer, som fremkommer avslutningsvis i denne rapporten.

CEWE Norge AS har i dag 23 butikker og 2 nettbutikker i Norge: www.japanphoto.no og www.cewe.no. Kjedens hovedkontor er på Bjørndal i Oslo med tilhørende hovedlager. CEWE Norge AS eies av CEWE Stiftung & Co. KGaA, som er Europas største fotolaboratoriekjede med 14 laboratorier og virksomhet i 21 land.

Vi tilbyr produkter av høy kvalitet og stort utvalg - både på fremkalling, fotobøker, fotolerret, kameraer, objektiver og annet fotoutstyr. Produksjon av fotoarbeidet som blir levert til Norge foregår i CEWE Stiftung & Co. KGaA laboratorier i Tyskland, Tsjekkia, Polen, Frankrike og England. Kamera, objektiv og annet fotoutstyr kjøpes inn fra ulike merkevareleverandører med produksjon i Europa og Asia. Våre logistikktjenester og pakkeforsendelser fra vårt hovedlager på Bjørndal i Oslo, både til våre butikker og våre kunder, blir håndtert i samarbeid med Posten Bring.

Vi viser til vår «Compliance – Basic values and principles – the CEWE Group mission statement» og «Principle of conduct - Code of Conduct» og benytter oss av følgende kontraktsvilkår i alle våre kontrakter så langt det er mulig.

CEWE Norge AS er klar over og kjent med åpenhetsloven som trådte i kraft 01.07.2022 og de konsekvensene og forpliktelser dette innebærer for en bedrift i vår størrelse. Vi i CEWE Norge AS er opptatt av å ta vårt samfunnsansvar på alvor. Som en større bedrift erkjenner vi at vi har en betydelig påvirkning på samfunnet rundt oss. Vi ønsker å bidra positivt til samfunnet gjennom våre virksomhetsaktiviteter og samtidig være åpne og transparente om våre tiltak for å håndtere miljømessige og sosiale utfordringer. I denne rapporten vil vi gi en oversikt over vårt arbeid med samfunnsansvar og våre planer for fremtiden.

Som en ansvarlig bedrift har vi fokusert på flere områder for å minimere vår innvirkning på miljøet og å ta vare på menneskene som jobber for oss. Vi har gjort betydelige investeringer i miljøvennlige teknologier og prosesser for å redusere vårt CO2-utslipp og vårt fotavtrykk på miljøet. Vi har også implementert strenge arbeidstakerrettigheter og helse- og sikkerhetstiltak for å beskytte våre ansatte og sikre en trygg arbeidsplass.

Vi har definert og fordelt ansvar på flere roller (HR Direktør, Markedsdirektør, Head of Category Mangament og CEO med overordnet ansvar) i bedriften for å ivareta alle sentrale aspekter som klima og miljø, forretningsetikk & styring samt arbeidsmiljø, herunder likestilling, antidiskriminering og menneskerettigheter.

Våre aktsomhetsvurderinger

Likestilling og mangfold

CEWE’s arbeid for likestilling og mot diskriminering er forankret i CEWE’s etiske retningslinjer punkt 1: «Prinsipper for samhandling med medarbeidere, kunder og forretningspartnere: CEWE forventer at alle medarbeidere, kunder og forretningspartnere skal bli behandlet rettferdig og at deres rettigheter og privatsfære skal respekteres. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling pga. kjønn, rase, handikapp, bakgrunn, religion, alder eller seksuell orientering.» Dette arbeidet er inkludert i CEWE Norges personalpolitikk.

Inkludering

Gjennom vårt samarbeid med NAV i Inkluderingsdugnaden finner vi kvalifiserte medarbeidere blant mennesker med hull CV-en, nedsatt funksjonsevne eller andre utfordringer med å komme inn i arbeidslivet. I kombinasjon med individuell tilrettelegging på arbeidsplassen har vi god erfaring med samarbeidet. For å øke andelen rekruteringer gjennom Inkluderingsdugnaden ønsker vi å involvere lokale ledere tidligere i prosessene i 2022 for å kunne gi bedre kunnskap om samarbeidet og hvilke målsettinger vi har i rekrutteringsprosessene.

I vår markedsføring har vi et bevisst og aktivt forhold til å kommunisere våre verdier gjennom mangfold i bilder og historiefortelling.

Arbeid mot diskriminering

Bedriftens arbeidsmiljøundersøkelse er et viktig virkemiddel for å avdekke om det finnes risiko for diskriminering og sikre at de ansatte opplever rettferdig behandling uavhengig av seksuell orientering, etnisitet, kjønn eller alder. Vi oppdaterte våre varslingsrutiner i 2019. Det er ikke varslet om kritikkverdige forhold i 2022. Som et supplerende tiltak vil det i 2022 innføres stikkprøver i form av mini-intervjuer utført av verneombud (under vernerundene) for å aktivt avdekke eventuell kjennskap til kritikkverdige forhold.

Arbeid med våre leverandører

Innkjøpsavdelingen i vår bedrift spiller en viktig rolle i å sikre at vi oppfyller kravene i åpenhetsloven.

Vi har iverksatt tiltak for å sikre at våre leverandører og forretningspartnere også tar sitt samfunnsansvar på alvor. Vi har utarbeidet en leverandørkodeks («Principle of conduct - Code of Conduct») som setter klare standarder for arbeidstakerrettigheter, miljø og etikk. Vi jobber aktivt med våre leverandører for å sikre at de følger disse standardene og at de har bærekraftige og ansvarlige forretningspraksiser. Det er også etablert et samarbeid med med EcoVadis for å gjennomgå leverandørkjedene våre og vurdere risiko.

Vi er opptatt av å ha åpne og transparente leverandørkjeder, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre rutiner for å sikre at vi oppfyller kravene i åpenhetsloven. Vårt mål er å skape en ansvarlig og bærekraftig virksomhet som tar hensyn til menneskerettigheter og miljøet.

Vi er i dialog med våre største leverandører og kartlegger både hvordan de har organisert sitt arbeid rundt åpnehetsloven og aktsomhetsvurdering, hvorvidt de har avdekket faktiske negative konsekvenser og/eller vesentlig risiko for negative konsekvenser og hva slags tiltak man har gjennomført eller planlegger å gjennomføre for å begrense risiko eller rette opp i faktiske negative konsekvenser.

Vårt arbeid rundt kartlegging av våre leverandører er en pågående prosess. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon og vårt inntrykk så langt har vi ikke avdekket brudd eller vesentlig risiko for brudd på arbeidstager- eller menneskerettigheter. Vi kommer til å kommunisere eventuelle funn og påfølgende tiltak på våre hjemmesider.

Vi har på generelt grunnlag vurdert risikoen ved den norske virksomheten som lav og har ikke prioritert videre tiltak i Norge.

Videre tiltak

Vi forstår at det er stadig større forventninger til bedrifter når det gjelder samfunnsansvar, og vi er forpliktet til å fortsette å forbedre oss på dette området. Vi vil fortsette å investere i bærekraftige teknologier og prosesser, og jobbe for å redusere vårt fotavtrykk på miljøet. Vi vil også fortsette å fokusere på å beskytte våre ansatte og sikre en trygg arbeidsplass.

Vi vil fortsette å samarbeide tett med våre leverandører og forretningspartnere for å sikre at de oppfyller våre standarder for arbeidstakerrettigheter, miljø og etikk. Avdekkes faktiske negative konsekvenser og/eller vesentlig risiko for negative konsekvenser hos våre leverandører og deres verdikjeder, og det ikke blir iverksatt tiltak for å begrense risiko eller rette opp i faktiske negative konsekvenser, er dette et samarbeid vi må vurdere å avbryte. Vi vil også fortsette å være åpne og transparente om våre tiltak og resultater når det gjelder samfunnsansvar, og vi vil arbeide for å opprettholde og bygge videre på tilliten til vår bedrift og våre produkter.

For ytterlige spørsmål knyttet til vårt arbeid vedrørende åpenhetsloven, ta kontakt med support@cewe.no

Prinsipperklæring om respekt for menneskerettighetene

(påfølgende tekst er hentet fra CEWE Stiftung & Co. KGaA og oversatt fra tysk)

CEWE-konsernet

Vi i CEWE føler vårt sosiale ansvar hver dag. Lokasjonene til våre selskaper i konsernet vårt - alle i Europa - er en del av samfunnet vi lever i. Som europeisk markedsleder for fotoprodukter og -tjenester ønsker vi å bidra til en fremtid der mennesker og natur lever i harmoni.

CEWE har tradisjonelt drevet sin virksomhet i samsvar med nasjonale og internasjonale lover og allment anerkjente etiske prinsipper.

Vi har forpliktet oss til United Nations Global Compatct siden 2010. Vår forpliktelse til menneskerettighetene er basert på FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper, ILOs grunnleggende arbeidsstandarder og den internasjonale menneskerettighetskonvensjonen.

Siden 2010 har vi fulgt de frivillige etiske retningslinjene til bransjeinitiativet BME (Bundesverband für Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.) for etisk og rettferdig opptreden i leverandørkjeden vår.

Siden 2010 har CEWE rapportert årlig om et bredt spekter av spørsmål knyttet til leverandørkjeden i en bærekraftrapport, og nå også i den ikke-finansielle redegjørelsen.

Forpliktelse

Denne prinsipperklæringen gjelder for våre medarbeidere i alle deler av selskapet over hele verden. Med disse standarder krever at alle ansatte over hele verden opptrer på en hensiktsmessig og ansvarlig måte overfor kolleger, partnere og lokalsamfunn.

Vi forventer at våre partnere opptrer etisk og med integritet, og at de opprettholder denne forpliktelsen til å respektere menneskerettighetene, og at de videreformidler denne forpliktelsen til å respektere menneskerettighetene til sine forretningspartnere.

Denne prinsipperklæringen kommuniseres til ansatte, bedriftsforsamlingen, direkte leverandører og offentligheten, blant annet gjennom selskapets nettsider.

Risikoanalyse og -håndtering

Risikoer vurderes årlig som en del av den ikke-finansielle rapporteringen og den eksterne revisjonen.

For å sikre at vi overholder internasjonale menneskerettighetsstandarder og relaterte miljøforpliktelser i leverandørkjeden, gjennomfører vi en risikovurdering.

Grunnlaget er de etiske standardene som er nevnt ovenfor.

Vi ser områder der det er behov for tiltak i gjennomgangen av vår viktigste leverandørkjede (papir) og i anskaffelser fra regioner med risikostatus (Asia). Vi er oppmerksomme på at vi, delvis på grunn av komplekse og indirekte leverandørkjeder og indirekte leverandørkjeder, bare har begrensede muligheter til å påvirke. Derfor samarbeider vi med med EcoVadis for å gjennomgå leverandørkjedene våre og vurdere risiko.

Struktur og ansvar

Ansvaret for gjennomføringen av aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter ligger hos konsernledelsen - i egenskap av styreleder og hovedstyremedlemmet med ansvar for markedsføring, nye forretningsområder og bærekraft.

De ansvarlige informerer hverandre regelmessig, minst én gang i året, om den operative gjennomføringen og gjennomgangen.

Ansvaret for gjennomføring og gjennomgang av aktsomhetsvurderinger ligger hos Sentralt innkjøp, som samarbeider med relevante avdelinger. Målet med risikostyringen er å redusere og forebygge brudd på reglene.

Forebyggende tiltak

Forebyggende tiltak er utformet for å unngå brudd på menneskerettigheter eller miljøforpliktelser på forhånd. Respekt for menneskerettighetene er en del av konsernets Code of Conduct (CoC).

Kontinuerlig miljøvern er en del av CEWEs miljøpolitikk. Ansatte og ledere får opplæring i CoC og miljøpolitikken, og innkjøpere får opplæring i spesielle menneskerettighetsaspekter.

Alle nye leverandører av produksjonsmaterialer gjennomgår en revisjon før det inngås forretningsforbindelser.

Disse skal omfatte menneskerettighetsaspekter i tråd med ILOs grunnleggende arbeidsstandarder og en forpliktelse til å beskytte miljøet i sin egen virksomhet.

Leverandørsystemet er definert i en tydelig prosess hos CEWE. I tillegg til innkjøpsbetingelsene er de etiske retningslinjene for leverandører grunnlaget for forretningsforbindelsene.

I disse menneskerettsforpliktelser i tråd med ILOs grunnleggende arbeidsstandarder som forventninger til våre leverandører.

I fremtiden vil vi også henvise til denne policyerklæringen i standardprosessene med leverandørene.

Til tross for forebyggende tiltak og kontrolltiltak kan det forekomme brudd på menneskerettigheter eller miljøforpliktelser. Hvis det fastslås at det er en risiko for at vår eller våre leverandørers forretningsvirksomhet eller leverandørers virksomhet kan ha negativ innvirkning på menneskerettighetene eller miljøet, iverksetter vi en regelmessig prosedyre for vurdering og korrigering.

Prosedyre for klager

CEWE har utnevnt en ekstern ombudsmann som ansatte, forretningspartnere og alle andre interessenter kan henvende seg til ved klager.

Forretningspartnere og alle andre interessenter kan henvende seg til ombudsmann om de ønsker å rapportere mistanker eller andre alvorlige uregelmessigheter i fortrolighet.

Mistanker kan selvsagt også meldes inn anonymt via advokaten Dr. Rainer Buchert (Kettenhofweg 1, 60325 Frankfurt am Main, e-post, telefon: 069-710 33 33 0 eller 06105-921355).

Rapportering og videreutvikling

Vi rapporterer om ny utvikling og fremgang i våre årlige finansielle og ikke-finansielle rapporteringspublikasjoner (spesielt årsrapporten og bærekraftrapporten). Effektiv implementering av aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og miljø er en kontinuerlig prosess i selskapet. Vi tilpasser den i henhold til nye funn fra de årlige gjennomgangene eller etter behov.