SuperSikring

100% trygghet i fire år
Aldri egenandel
Hendelige uhell dekkes gratis

Når du handler kamera og kamerautstyr hos CEWE Japan Photo er det en trygghet å vite at vi gir deg god service også etter kjøpet. Produktene vi selger omfattes av forbrukerkjøpslovens reklamasjonsrett og leverandørenes garanti, men dette dekker kun opprinnelige funksjonsfeil.

I samarbeid med Securator A/S tilbyr CEWE Japan Photo SuperSikring som beskytter deg mot uforutsette skader og uhell fra første dag, og gjelder i opptil fire år. Dessuten dekker den også slitasjeskader og rengjøring.

Med en SuperSikring betaler du ingen egenandel. Forsikringen dekker reparasjon av utstyr. Hvis en reparasjon ikke er lønnsom, vil varen erstattes med tilsvarende nytt produkt.

Securator logo

SuperSikring Vilkår

SUPERSIKRING PRIVAT (VILKÅR)

Trykk her for å åpne vilkår i PDF-versjon.

Angrerett for forbrukere i visse tilfeller

Angrerett ved fjernsalg
Ved fjernsalg har forbrukeren rett til å gå fra avtalen (angrerett) innen 14 dager fra avtaleinngåelsen, ved at det gis melding til selskapet om at angreretten vil benyttes, jf. angrerettsloven § 22a.

Med fjernsalg menes salg der forberedelse og inngåelse av en avtale skjer utelukkende ved bruk av fjernkommunikasjon, forutsatt at selskapet i sin markedsføring tilbyr eller oppfordrer til inngåelse av avtaler på denne måten, jf. angrerettloven § 6 bokstav a.

Med fjernkommunikasjon menes kommunikasjon som skjer uten at partene er til stede samtidig, for eksempel ved telefon, trykksaker, fjernsyn og internett, jf. angrerettloven § 6 bokstav b.

Angreretten ved fjernsalg gjelder ikke for avtaler om reise- og reisegodsforsikring eller andre forsikringsavtaler med kortere varighet enn en måned, jf. angrerettloven § 22b nr. 2.

Angrerett ved salg utenfor fast utsalgssted
Ved salg utenfor fast forretningssted har forbrukeren rett til å gå fra avtalen (angrerett) innen 14 dager etter at lovens krav til opplysninger er mottatt, jf. angrerettsloven § 22e jf. §§ 9c og 7a bokstav j og k.

Med salg utenfor fast forretningssted menes salg der forbrukeren inngår forsikringsavtale på et annet sted enn forsikringsselgers faste utsalgssted, jf. angrerettloven § 6 bokstav d.

Andre opplysninger
Generelt om forsikringen
Securator A/S og Topdanmark Forsikring A/S
Securator A/S har inngått en avtale med Topdanmark Forsikring A/S (CVR-nr. 7841 6114) om distribusjon av elektronikkforsikringer. På vegne av Topdanmark Forsikring A/S tar Securator A/S seg av administrasjon og skadebehandling i forbindelse med forsikringene.

Personopplysninger mv.
Som kunde har du naturligvis mulighet til å se hvilke personopplysninger Securator har registrert på deg. Det vil vanligvis være opplysninger om navn, adresse, organisasjons- og personnummer, samt forsikringene dine. Dersom du ønsker å se disse opplysningene, kan du skrive til:

Securator A/S
Nydamsvej 17
8362 Hørning
Danmark

Vi vil informere deg om at alle opplysninger om ditt kundeforhold blir registrert sentralt i Securator og Topdanmark.

Provisjon
Securator A/S kompenserer butikken eller nettbutikken for salg av SuperSikring elektronikkforsikringer. Ved henvendelse til den aktuelle butikken eller nettbutikken kan du få opplysninger om hvorvidt butikkens eller nettbutikkens personale får provisjon for det konkrete salget.

Fellesvilkår
1. Hvem er forsikret?
A. Forsikringstakeren som opprinnelig har kjøpt og eier apparatet.
B. Ny eier av apparatet, som senere på lovlig vis overtar og eier apparatet.

2. Hvor dekker forsikringen?
A.
Forsikringen dekker kunder som er fast bosatt i Norge.
B. Forsikringen dekker skader uansett hvor i verden apparatet befinner seg på skadetidspunktet, dog kan skadebehandling og erstatningsutbetaling kun skje i Norge.

3. Hvilket apparat gjelder forsikringen?
Forsikringen dekker det apparatet som fremgår av polisen.

4. Avgifter og gebyrer for tjeneste ytelser
A. Prisen blir fastsatt i henhold til Securators gjeldende tariff.
B. Securator har rett til å kreve at forsikringstaker betaler gebyrer til dekning av omkostninger for tjenesteytelser, herunder oppkrav, saksbehandling og    andre tjenesteytelser i forbindelse med polise- og skadebehandling.

5. Egenandel
Det er ingen egenandel.

6. Varighet og oppsigelse

A. Hvor lenge gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i den perioden som er angitt på polisen. Etter endt periode, utgår forsikringen uten ytterligere varsel, jf. FAL §3-2, andre ledd.
B. Når opphører forsikringen?
1. Forsikringen opphører hvis det er utbetalt totalskadeerstatning. Verdien av den resterende forsikringsperioden blir ikke tilbakebetalt ved totalskade, jf. FAL § 3-7, tredje ledd. Hvis ikke forsikringen er fullt ut betalt på opphørstidspunktet, vil det resterende beløpet bli innkrevd.
2. Fra den dagen Securator mottar en skademelding, og inntil 1 måned etter at erstatning er utbetalt, eller at kravet om å dekke skaden er avvist eller skadesaken er avsluttet, kan både forsikringstakeren og Securator si opp forsikringen skriftlig med 14 dagers varsel, jf. FAL § 4-7

7. Rett til besiktigelse
Securator har rett til å besiktige apparatet som er forsikret for å vurdere risikoen.

8. Hvis det skjer en skade
A. Du må melde skaden til Securator så raskt som mulig
Hvis det skjer en skade, skal Securator informeres så raskt som mulig. Du kan melde skaden på telefon 21 98 43 43. Når du melder inn en skade, gjelder de generelle bestemmelsene om foreldelse i lov om forsikringsavtaler. FAL §8-5 sier at sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt selskapet innen 1 år etter at skaden ble oppdaget. Du må oppgi polisenummeret ditt ved melding om skade, samt opplysninger om din innboforsikring.
B. Du skal forsøke å avverge eller begrense en skade
1. Du skal i den grad det er mulig avverge eller begrense skaden. Securator kan iverksette tiltak med samme formål.
2. Forsikringen dekker også skade på det forsikrede apparatet, som skjer i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger for å avverge umiddelbar, truende skade.
3. I forbindelse med en skade som dekkes av forsikringen betaler Securator rimelige, nødvendige og dokumenterte merutgifter til redning og bevaring, ut over forsikringssummen.
C. Utbedring av en skade – kun etter avtale med Securator
Utbedring av skade, eliminering eller destruering av det som er skadet, skal kun skje etter avtale med Securator. Foreløpig utbedring skal imidlertid utføres hvis utbedringen er nødvendig for å avverge alvorlige følger. Forsikrede skal oppbevare eventuelle utskiftede deler til skadesaken er avsluttet.

9. Hvis skaden også dekkes av annen forsikring
Hvis man har kjøpt forsikring mot samme risiko i et annet selskap, og hvis dette selskapet har tatt forbehold om at dekningen faller bort eller blir innskrenket hvis man også har kjøpt forsikring i et annet selskap, gjelder samme forbehold for denne forsikringen. Denne bestemmelsen gjelder kun innbyrdes forhold mellom selskapene, som således betaler erstatningen i fellesskap, jf. FAL § 6-3

10. Krig, naturkatastrofer, oversvømmelse og atomenergi
Forsikringen dekker ikke skader som direkte eller indirekte er en følge av:
A. Krig mv.
Krig, krigslignende handlinger, nøytralitetskrenkelse, borgerkrig, opprør eller borgerlige uroligheter.
B. Naturkatastrofer
Jordskjelv eller andre naturkatastrofer i Norge.
C. Oversvømmelse mv.
Oversvømmelse fra hav, fjord, sjø, vannløp i Norge.
D. Atomenergi mv.
Utløsning av atomenergi eller radioaktiv kraft.

11. Klagenemd
A. Klagemulighet
Hvis det har oppstått uenighet mellom forsikrede og Securator om forsikringsforholdet, og hvis henvendelsen til Securator ikke gir et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede sende en skriftlig klage til:

Topdanmark Forsikring A/S
Kundeklageavdelingen
Borupvang 4
2750 Ballerup, Danmark
Telefon +45 44 74 27 00

Dersom henvendelsen til Topdanmark ikke gir et tilfredsstillende resultat, henvises det til felles klagenemd som angitt nedenfor, jf FAL § 20-1.

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Telefon: +47 23 13 19 60
Faks: +47 23 13 19 70

12. Forsikringsavtalen består av
– Forsikringsbeviset
– Forsikringsvilkår og særvilkår
– Generelle vilkår
– Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL)
– Det øvrige lovverk

Teksten i forsikringsbeviset og særvilkår gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

SuperSikring forsikringen
13. Hvordan dekker forsikringen
A. Hvilke skader dekker forsikringen?
1. Slitasje
Slitasje på apparatet som følge av vanlig bruk*, når det har betydning for apparatets funksjonalitet (gjelder ikke for batteri jf. pkt. 13.C.10).
2. Rensning
Kostnader for rengjøring når dette kan avhjelpe feilen som har oppstått.
3. Plutselig utenfra kommende skade
Utenfra kommende skade som skjer uventet og plutselig på et tidspunkt og ikke over et tidsrom. Dekningen omfatter kun skader som ikke er nevnt som dekket eller ikke dekket av de øvrige dekningene beskrevet under 13.A.1-3. og 13.C.1-15.
B. Hvilke andre utgifter dekker forsikringen?
1. Fraktutgifter
Utgifter til å sende det skadede apparatet via Box’n’return (betalt fraktetikett), når apparatet befinner seg i Norge.
C. Forsikringen dekker ikke
1. skader som følge av brann og tyveri
2. skader som følge av lynnedslag, kortslutning, induksjon, overspenning eller lignende
3. skader som skyldes overbelastning, feilbruk, feilmontering, feilbetjening, feilaktig reparasjon eller skader skjedd under reparasjon
4. skader som er forårsaket med vilje (forsettlig)
5. indirekte skader eller tap (følgeskader)
6. tap av software eller data – herunder digitale bilder og musikkfiler
7. normalt vedlikehold – herunder softwareoppdateringer på apparatet
8. skader som følge av virusangrep eller feil i programmer eller data
9. feil i komponenter som ikke ble levert sammen med apparatet på kjøpstidspunktet
10. skader på tilbehør* og forbruksartikler* – herunder 3D-briller, lamper, toner, batterier, kabler, ikkeinnebygd tastatur, strømforsyninger, datamus, satellittbokser, eksterne antenner mv.
11. skader eller feil som oppstår etter et uautorisert inngrep* i apparatet
12. skader som er dekket av en garanti- eller serviceordning eller av kjøpsloven
13. skader på apparater hvor serienummeret er fjernet eller endret
14. transportskader på stasjonære apparater* hvis apparatet ikke har vært forsvarlig emballert.
15. pikselfeil.
16. hvis apparatet er mistet eller forsvunnet (mistet)
D. Forsikringen dekker ikke utgifter til service på et feilfritt apparat, eller skader som ikke er dekket av forsikringen
Utgifter til justering og/eller feilsøking på et feilfritt produkt, eller skader som ikke er dekket, er ikke omfattet av forsikringen. Dersom Securator konstaterer at produktet er feilfritt, eller at skaden ikke er dekket etter innlevering av produktet, kan Securator kreve et servicegebyr på 550 NOK (beløpet blir ikke indeksregulert).

14. Hvordan erstatter Securator skadene?
Forsikrede skal bruke Securator eller en reparatør anbefalt av Securator til reparasjon og/eller omlevering av det skadede apparatet.
Securator kan velge blant følgende måter å erstatte det skadede apparatet på etter en skade:
A. Reparasjon
Securator betaler det det koster å få det skadede apparatet reparert slik at apparatet kommer i vesentlig samme stand som før skaden. Ved vesentlig samme stand forstår Securator at apparatet i sin ytelse, anvendelse og utseende i all vesentlighet har samme nytteverdi* for forsikrede som før skaden.
B. Totalskade/omlevering
Dersom Securator vurderer at reparasjonsutgiftene overstiger verdien av et teknisk tilsvarende apparat, er apparatet totalskadet. Er apparatet totalskadet, erstatter Securator med et teknisk tilsvarende apparat med et beløp ikke høyere enn kjøpsprisen som fremgår av kvitteringen eller kjøpsbeviset.
C. Kontanterstatning
Securator gir ikke kontanterstatning.

Ordforklaring
Her forklarer vi ord i vilkårene som er markert med en*

Vanlig bruk
Med vanlig bruk forstår Securator at apparatet utelukkende blir benyttet i en privat husholdning. Bruker man apparatet i forbindelse med oppfyllelse av en kontrakt, eller hvis apparatet blir brukt mot betaling av andre enn forsikrede, er ikke dette vanlig bruk.

Forbruksartikler
Med forbruksartikler forstår Securator artikler som produktet forbruker løpende, eller som man må forvente har en begrenset levetid – herunder batterier og minnekort.

Tilbehør
Med tilbehør forstår Securator gjenstander som brukes sammen med produktet, men som ikke er en fast del av produktet – herunder kabler, batteriladere, håndfrie enheter, vesker og monteringsanordninger.

Uautorisert inngrep
Med et uautorisert inngrep forstår Securator at andre enn et autorisert verksted foretar endringer av eller i produktets teknikk og/eller software.

Slitasje
Med slitasje forstår Securator langvarig slitasje på apparatet som gjør at apparatet mister sin funksjon som følge av slitasjen. Slitasje gjelder ikke for batterier og andre forbruksartikler.

Securator A/S Nydamsvej 17 8362 Hørning, Danmark
Telefon +47 21 98 43 43 CVR-nr. 30539214
www.securator.dk e-mail: info@securator.dk