SuperSikring

100% trygghet i fire år
Aldri egenandel
Hendelige uhell dekkes gratis

Når du handler kamera og kamerautstyr hos CEWE Japan Photo er det en trygghet å vite at vi gir deg god service også etter kjøpet. Produktene vi selger omfattes av forbrukerkjøpslovens reklamasjonsrett og leverandørenes garanti, men dette dekker kun opprinnelige funksjonsfeil.

I samarbeid med Securator A/S tilbyr CEWE Japan Photo SuperSikring som beskytter deg mot uforutsette skader og uhell fra første dag, og gjelder i opptil fire år. Dessuten dekker den også slitasjeskader og rengjøring.

Med en SuperSikring betaler du ingen egenandel. Forsikringen dekker reparasjon av utstyr. Hvis en reparasjon ikke er lønnsom, vil varen erstattes med tilsvarende nytt produkt.

Tryg logo

SuperSikring Vilkår

SUPERSIKRING PRIVAT (VILKÅR)Trykk her for å åpne vilkår i PDF-versjon.

Tryg | Japan Photo SuperSikring | 0339-1 Gjelder fra 15. oktober 2021


Om avtalen
Når du kjøper et produkt fra utvalgte produktkategorier av Japan Photo kan du samtidig tegne
denne produktforsikring levert av Tryg. Gjeldende vilkår, samt annen vesentlig informasjon om
forsikringen, vil til enhver tid være tilgjengelig på www.japanphoto.no. I forsikringsavtalen inngår
forsikringsbeviset med angitt forsikringsomfang, spesifikasjoner, ev. særvilkår og forsikringsvilkår.
Om du har spørsmål er du velkommen å kontakte enten Japan Photo eller Tryg.


1. Hvem er forsikringstaker
Forsikringstaker er den opprinnelige kjøperen og eieren av gjenstanden, eller for en annen person
som senere har ervervet den forsikrede gjenstanden på lovlig måte.


2. Hvem er sikret
Trygghetspakken gjelder for den opprinnelige kjøperen og eieren av gjenstanden, eller for en
annen person som senere har ervervet den forsikrede gjenstanden på lovlig måte.


3. Hvor gjelder forsikringen
Forsikringen gjelder i hele verden. Uansett hvor i verden produktet befinner seg på
skadetidspunktet kan skadebehandling og erstatning kun utføres i Norge (unntatt Svalbard).


4. Hva er forsikret
Forsikringen kan kun tegnes samtidig med kjøp av et utvalgt produkt hos Japan Photo, og gjelder
kun for det produktet som merkes som forsikret på din polise. Forsikringen gjelder også for det
standard tilbehøret som følger med produktet og som inngår i originalpakningen. Med standard
tilbehør menes det utstyret som er nødvendig for å kunne bruke eller styre/kontrollere produktet
fullt ut, f.eks. fjernkontroll, lader eller lignende. Forsikringen gjelder dog ikke for produkter som
under en begrenset/spesiell periode følger med i det forsikrede produktets originalpakning i
forbindelse med kampanje eller annet tilbud.


5. Hvor lenge gjelder forsikringen
Forsikringen gjelder maksimalt i 48 måneder fra tegningsdato, det vil si fra så snart
forsikringstakeren har betalt nytegningspremien til Japan Photo. Forsikringen tegnes og betales i
forskudd for hele perioden.


6. Hva er egenandelen
Det betales ingen egenandel uansett om produktet repareres eller erstattes med et tilsvarende
produkt.


7. Hvordan dekker forsikringen
7.1 Forsikringen dekker

• Plutselige og uforutsette skader
Skade på grunn av en sviktende funksjon som oppstår etter en plutselig, ytre fysisk
hendelse som er knyttet til et bestemt skadetidspunkt og hendelsesforløp som ikke
omfattes av produktgarantien eller selgerens/produsentens ansvar for feil i henhold til
forbrukerkjøpsloven.


• Slitasje
Slitasje på apparatet som følge av normalt bruk, når det har betydning for apparatets
funksjonalitet (gjelder ikke for batteri).
• Rensning
Kostnader for rengjøring når dette kan avhjelpe feilen som har oppstått.
• Egenandeldekning
Hvis skaden kan dekkes av hjemforsikringen din, og du melder skaden til det
forsikringsselskapet, kan du få egenandelen du har betalt dekket av Trygghetspakken, dog
maksimalt opp til innkjøpesummen for det forsikrede produktet.

7.2 Forsikringen dekker ikke


• Skade som består i eller kommer av unormal slitasje og bruk.
• Skade som består i eller kommer av aldring, forandring i farge, form, belegg eller andre
skader som ikke påvirker produktets brukbarhet, for eksempel riper, rust, mugg og
sprekker.
• Forbruksmateriell som for eksempel batterier, lamper, filmer, skrivehode eller
blekkpatroner.
• Skader forårsaket av det forsikrede produktet (indirekte skader/følgeskader).
• Kostnader for installasjon, demontering og/eller montering av utstyr i forbindelse med
skaden.
• Skader eller tap av f.eks. programvare eller nedlastninger inkl. all data, samt skader
forårsaket av datavirus eller programvarefeil.
• Skade på skjermer som innebærer at bildepunkter slukner (pikselfeil) og/eller skader hvor
bildet har ”brent seg fast”.
• Tap av produkt forårsaket av annet enn innbrudd i boligen din, ferieboligen din eller
kontoret ditt.
• Merkostnader som er forbundet med at forsikringstaker uten rimelig grunn bruker et annet
verksted enn det Tryg anbefaler.
• Kostnader relatert til restaurering og/eller reinstallasjon og/eller gjenoppretting av data.
• Alle hendelser forårsaket med forsett av forsikringstaker eller annen bruker av produktet.
• Skade forårsaket av seriefeil hos produsenten.
• Skader som kan kompenseres under en produktgaranti eller faller inn under selgerens
ansvar etter Forbrukerkjøpsloven.
• Transportskader på stasjonære produkter hvis produktet ikke er riktig pakket. Med
stasjonære produkter mener vi produkter hvis normal bruk og design er egnet til stasjonær
bruk f.eks. TV, dataskjermer og stasjonære PC-er.


7.3 Sikkerhetsforskrifter og aktsomhetskrav
• Du skal følge retningslinjene i produktets bruksanvisning.
• Produktet må brukes på en måte som tilsvarer en vanlig forbrukers bruk.
• Når du går fra produktet i boligen din, ferieboligen din eller kontoret ditt skal du sørge for
at alle ytterdører og alle vinduer som kan åpnes, og befinner seg lavere enn fire meter over
bakkenivå, er forsvarlig låst og haspet. Ikke i noen av disse tilfellene må nøkkelen
etterlates i låsen.
• Det forsikrede produktet skal behandles og oppbevares med normal aktsomhet, slik at
skade så langt som mulig forhindres. Eksempelvis må produktet ikke brukes i områder der
risikoen for skade er åpenbar. For skade fremkalt ved grov uaktsomhet eller forsett gjelder
forsikringsavtalelovens § 4-9 og § 4-10.
• Du skal sørge for at produktet fraktes med et egnet transportmiddel og følge de
anvisninger som er gitt for transport av produktet i bruksanvisningen. Ved transport skal
produktet ha emballasje som er egnet til å forebygge skade.


7.4 Reduksjon eller bortfall av erstatning
Hvis det inntreffer forsikringstilfeller som skyldes at en sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres
det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om Tryg skal betale noe og i
tilfelle hvor mye. Se forsikringsavtaleloven § 4-8. Ved alvorlig forsømmelse kan erstatningen falle
bort i sin helhet.


8. Erstatningsbestemmelser
• Erstatningsmåter
Tryg avgjør når produktet skal repareres eller erstattes med et nytt produkt. Ved
erstatning av nytt produkt, føres gjenstående forsikringstid over på det nye produktet.
• Reparasjon
Ved erstatningsberettiget skade gis erstatning for reparasjonskostnadene, dog høyest opp
til produktets gjenanskaffelsesverdi på skadetidspunktet. Kan ikke reparasjon utføres på
produktet, gis om mulig erstatning i form av et identisk produkt eller, om ikke et slikt
produkt kan fremskaffes, et produkt med tilsvarende spesifikasjoner som det skadede
produktet, men ikke med høyere pris enn opprinnelig produkt som fremgår av
kjøpskvitteringen.4/8 | Tryg | Japan Photo SuperSikring | 0339-1 Gjelder fra 15. oktober 2021
• Anvist verksted/reparatør
Forsikringstakeren må betale for alle ekstra kostnader som kan oppstå som følge av at
denne uten rimelig grunn bruker et annet verksted/reparatør enn det Tryg har anbefalt.
• Erstatningsprodukt
I de tilfeller reparasjon ikke kan utføres på produktet, gis om mulig erstatning i form av et
identisk produkt eller, om ikke et slikt produkt kan fremskaffes, et produkt med tilsvarende
spesifikasjoner som det skadede produktet, men ikke med høyere pris enn opprinnelig
produkt som fremgår av kjøpskvitteringen.
• Aldersfradrag
Det gjøres ikke fradrag for verdireduksjon på grunn av alder og bruk.
• Kontanterstatning
Kontanterstatning gis bare i de tilfellene hvor det er betalt egenandel til annet
forsikringsselskap for erstatning gjennom annen forsikringsavtale.
• Sviktende funksjon
For å kunne erstatte skade ved sviktende funksjon, skal produktet innleveres til anvist
reparatør eller Japan Photo.


9. Ved skade
9.1 Melding av skade
Ved skade må du uten ugrunnet opphold melde skaden til vårt Skadesenter. Du skal i forbindelse
med skademeldingen gi Tryg alle nødvendige opplysninger, slik som en utførlig beskrivelse av hva
som har forårsaket skaden.
Når du kontakter oss bør du ha forsikringsbeviset tilgjengelig, da du vil måtte oppgi ditt
polisenummer i forbindelse med at du melder skaden. Hva gjelder preskripsjon, se avsnittet Øvrig
(Preskripsjon) under.


9.2 Skadesenter
Telefon: 80041600
E-post: affinity@tryg.no
Web: http://affinity.tryg.no
SÆRLIG VIKTIG!
For å kunne håndtere skaden på produktet ditt, må du låse opp enhver sikkerhetsbeskyttelse på
produktet før du leverer inn det til verkstedet/reparatøren. Dette gjelder hvis produktet ditt er
sikkerhetsbeskyttet med f.eks. Activation Lock, Finn min iPhone eller tilsvarende.


9.3 Begrense eller avverge en skade
• Så snart det er mulig, må du avverge eller begrense skaden.
• Det er et krav at du aktivt deltar i arbeidet med å avverge eller begrense skaden. Vi kan
iverksette tiltak med samme formål.
• Hvis du med forsett eller gjennom grov uaktsomhet tilsidesetter din mulighet til å begrense
skaden og dette er til skade for Tryg, kan erstatningen avkortes eller helt falle bort.


9.4 Reparasjon av en skade - bare hvis det er avtalt med oss
Reparasjon av en skade eller fjerning/ødeleggelse av den skadede varen, kan bare skje hvis det er
avtalt med oss. Foreløpige reparasjoner kan imidlertid gjøres hvis det er nødvendig å avverge
alvorlig følgeskade. Forsikringstakeren må oppbevare eventuelle erstattede deler til skaden endelig
er avgjort.


9.5 Utbetaling av erstatning
Erstatningen blir utbetalt til forsikringstaker som er oppgitt på polisen og til kontoen som er
spesifisert av denne. Forsikringstaker skal være kontoinnehaver til kontoen som er oppgitt.


10. Forsikringsperiode og oppsigelse
10.1 Forsikringsperiode
Forsikringsperioden løper i 48 måneder fra tegningsdatoen som er oppgitt på din polise og utløper
uten forhåndsvarsel når forsikringsperioden er utløpt.


10.2 Når trer forsikringen i kraft
Forsikringen trer i kraft når forsikringspremien er betalt til Japan Photo (se din polise), men senest
ved levering av produktet.


10.3 Når opphører forsikringen
Forsikringen opphører uten varsel ved utløpet av avtalt forsikringstid (se din polise).


10.4 Oppsigelse av forsikringen
10.4.1 Din rett til å si opp forsikringen


• Forsikringen kan sies opp i løpet av de første 14 dagene, regnet fra tegningsdatoen, med full
tilbakebetaling av den innbetalte premien. Japan Photo kontaktes ved oppsigelse innenfor de
første 14 dagene.
• Du kan avslutte forsikringen, med øyeblikkelig virkning, hvis forsikringsbehovet faller bort,
det foreligger andre særlige grunner eller for flytting av forsikringen til et annet selskap, se
forsikringsavtaleloven § 3-6. Opphører forsikringen i forsikringstiden godskrives
forsikringstakeren resterende premie
• En oppsigelse etter de første 14 dagene må alltid gjøres direkte til Tryg. Du vil da få
tilbakebetalt den resterende premien.


10.4.2 Vår rett til å si opp forsikringen
• Dersom forsikringstakeren grovt har brutt sine forpliktelser overfor Tryg eller hvis det er
andre spesielle grunner, kan forsikringen kanselleres. Oppsigelsesvarselet vil være gyldig 14
dager etter datoen da vi har sendt et skriftlig varsel til deg om oppsigelsen.
• Hvis det foreligger svik i forbindelse med skadeoppgjøret. Oppsigelsestiden er da på 1 uke.
Se forsikringsavtaleloven paragrafene 8-1 og 18-1
• Hvis det foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter eller andre ansvarsbegrensende
forutsetninger og oppsigelse er rimelig. Oppsigelsestiden er da på 2 måneder. Se
forsikringsavtaleloven paragrafene 3-7 og 12-4
• Hvis skadefrekvensen er unormalt høy eller skadeforløpet avviker fra det normale og
oppsigelse er rimelig. Oppsigelsestiden er da på 2 måneder. Se forsikringsavtaleloven
paragrafene 3-7 og 12-4.


11. Unntak og begrensninger
11.1 Ekstraordinære hendelser
Tryg, dekker ikke under noen omstendigheter skader eller tap, eller økning i skade eller tap, som
direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med:


• Spredning av biologiske eller kjemiske substanser
• Bruk av raketter
• Atomvåpen
• Radioaktiv stråling
• Atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff eller radioaktivt avfall
• Radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer
• Krig eller krigslignende handlinger, opprør eller lignende forstyrrelser av den offentlige
orden. Tryg dekker likevel krigsrisiko i utlandet når forsikringstaker befinner seg i området
hvor det bryter ut krig eller alvorlige uroligheter. Dette gjelder kun når området ble
betegnet som fredelig før avreise. Dekning for krigsrisiko er begrenset til en måned.
• Jordskjelv eller vulkanske utbrudd
• Pandemi, epidemi
• Oversvømmelse fra hav, fjord, innsjø, vannveier.
• Streik, lockout, arrestasjon, konkurs.
• Krav som oppstår som en direkte eller indirekte følge beslaglegning eller andre inngrep
foretatt av en offentlig myndighet.


11.2 Sanksjoner
Tryg kan ikke gi tilsagn om dekning eller betale ut erstatning eller andre ytelser dersom dette kan
medføre at Tryg handler i strid med, eller utsetter Tryg for forbud, restriksjoner eller sanksjoner
vedtatt i De Forente Nasjoners organer. Det samme gjelder handels- eller økonomiske sanksjoner,
lover eller direktiver vedtatt av EU, Storbritannia, eller USA. Denne begrensning kan ikke fravikes
ved avtale.


11.3 Terroristhandlinger
Forsikringen dekker ikke skader som er en direkte eller indirekte følge av spredning av biologiske,
kjemiske eller kjernefysiske stoffer i forbindelse med terrorhandlinger. Med terrorisme menes vold,
oftest mot uskyldige, utført av enkeltpersoner, grupper eller nettverk for å tvinge gjennom politisk
endring eller skape oppmerksomhet rundt et politisk eller religiøst budskap, eller statlig terrorisme,
forstått som vold begått av stater mot sitt eget folk eller folk i andre land for å opprettholde et
maktregime og/eller sende et politisk budskap til tredjepart eller påvirke offentligheten med frykt.


12. Generelle vilkår
12.1 Annen avtale eller garanti
Forsikringen dekker ikke skader som annen leverandør eller annen person er ansvarlig for i
henhold til lov, garanti eller lignende. Forsikringen gjelder imidlertid hvis du kan vise at den som
gjorde forpliktelsen ikke kan oppfylle dette.


12.2 Annen forsikring
Hvis det er tegnet en annen forsikring som dekker den samme risikoen, kan forsikringstaker velge
hvilken forsikring denne vil bruke, inntil forsikringstakeren har fått den erstatningen som denne i
alt har krav på.


12.3 Dobbelforsikring
Hvis det er flere som er ansvarlig for forsikringstakers skade, overtar Tryg forsikringstakers rett til
erstatning for den produkt/reparasjon forsikringstaker har fått fra Tryg. Er det flere forsikringer
som dekker samme tap/skade, kan forsikringstaker velge hvilket forsikringsselskap forsikringstaker
vil bruke inntil forsikringstaker totale tap er dekket. Erstatningen utliknes forholdsmessig mellom
selskapene etter omfanget av det enkelte Trygs ansvar for tapet, se forsikringsavtaleloven
paragrafen 6-3.


12.4 Endring av risiko – bortfall av ansvar
Tryg tar forbehold om at det skal være helt uten ansvar for forsikringstilfeller som skyldes at et
bestemt angitt forhold av vesentlig betydning for risikoen blir endret. Se forsikringsavtaleloven
paragrafene 4-6 og 13-6.


12.5 Fornyelse av forsikringen
Hvis forsikringen skal fornyes, vil du bli tilbudt fornyelse i god tid før utløpsdato. Fornyelsen utføres
ved å betale en premie for neste forsikringsperiode, senest den siste dagen i gjeldende
forsikringsperiode for at forsikringen skal fortsette å gjelde.


12.6 Forsettlige og grovt uaktsomme handlinger
• Har forsikringstaker forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er Tryg ikke ansvarlig.
• Har den forsikringstaker ved grov uaktsomhet fremkalt forsikringstilfellet, kan Trygs ansvar
reduseres eller helt bortfalle.
• Regelen om grov uaktsomhet gjelder ikke barn under 16 år.
• Unntaket for forsettlige og grovt uaktsomme handlinger gjelder likevel ikke hvis den
forsikringstaker på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin
handling.


Se forsikringsavtaleloven paragrafene 4-9, 13-8 og 13-9.


12.7 Forsikringsavtaleloven (FAL)
For denne forsikringen gjelder for øvrig lov om forsikringsavtaler. Forsikringsavtalen er underlagt
norsk lovgivning med unntak av personopplysningsloven.


12.8 Forsikringsgiver
Forsikringsgiver er Moderna Försäkringar, Sverige, org.nr. 516403–8662, filial til Tryg Forsikring
A/S, Danmark, CVR-nr. 24260666.


12.9 FOSS
Vi har, om ønskelig, rett til å registrere alle skader som rapporteres i forbindelse med denne
forsikringen i forsikringsselskapenes sentrale skaderegister, FOSS. Registeret brukes bare i
forbindelse med skadebehandling.


12.10 Garantiordning for skadeforsikring
Tryg er medlem i garantiordningen for skadeforsikring i Norge. Garantiordningen skal ikke dekke
mer enn 90 prosent av hvert enkelt krav. Krav etter forsikring som gjelder bolig og tvungen
ansvarsforsikring skal likevel dekkes med 100 prosent. Garantiordningen skal ikke dekke
forsikringskrav utover 20 millioner kroner for hvert krav for hver sikret for hvert skadetilfelle. Merk
særskilt at noen typer forsikringsavtaler ikke er omfattet av ordningen, herunder livsforsikringer.
For nærmere informasjon om garantiordningen se forskrift om finansforetak og finanskonsern av
09.12.2016 (FOR-2016-12-09-1502).7/8 | Tryg | Japan Photo SuperSikring | 0339-1 Gjelder fra 15. oktober 2021

12.11 Identifikasjon – betydning av andres handlinger
Identifikasjon innebærer at handlinger og unnlatelser fra andre vil få samme virkning for
forsikringstakers rettigheter som om de var foretatt av forsikringstaker selv. Se
forsikringsavtaleloven § 4-11. De som identifiseres med forsikringstaker er ektefelle som bor
sammen med forsikringstaker eller personer som forsikringstaker lever sammen med i et fast
etablert forhold.


12.12 Kontaktopplysninger
Det er forsikringstakerens ansvar å opplyse om riktige kontaktopplysninger. Forsikringstaker er
innforstått med at kommunikasjon kan skje via kontaktinformasjonen som forsikringstakeren har
tillatt ved å oppgi dem på tegningstidspunktet; e-post, telefon, tekstmelding eller brev.


12.13 Lovvalg og verneting
Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov nr.
111 av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. Tvister etter
forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i
gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale.


12.14 Meldefrister og preskripsjon
Forsikringstaker mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til Tryg innen 1 år etter at
forsikringstaker fikk kjennskap til de forhold som begrunner det, jf. forsikringsavtaleloven
paragrafene 8-5 og 18-5. Forsikringstakers krav mot Tryg foreldes etter tre år. Fristen begynner å
løpe ved utløpet av det kalenderåret forsikringstakeren fikk eller burde ha skaffet seg nødvendig
kunnskap om det forholdet som begrunner kravet. Kravet foreldes likevel senest 10 år etter utløpet
av det kalender-året da forsikringstilfellet inntraff. Se forsikringsavtaleloven § 8-6. Avslår Tryg et
krav om erstatning helt eller delvis, mister forsikringstaker retten til erstatning, hvis ikke en sak er
anlagt eller en nemndbehandling er krevd etter forsikringsavtaleloven § 8-5 innen 6 måneder etter
at forsikringstaker fikk skriftlig melding om avslaget.


12.15 Premie og betaling premie
Premiene avtales mellom Tryg og Japan Photo og settes i henhold til Trygs tariff.
Forsikringspremien betales til Japan Photo i forbindelse med kjøpet av produktet, men senest ved
levering av produktet, og du betaler hele premien på forhånd. Din premie fremgår av din polise.
Tryg har rett til, i tilfeller hvor forsikringspremien ikke blir betalt til Tryg av Japan Photo, å si opp
forsikringen.


12.16 Premiejustering
Tryg har rett til å justere forsikringspremien i forbindelse med fornyelse av forsikringen. I så fall
informeres du før den nye prisen trer i kraft.


12.17 Regress
Har Tryg utbetalt erstatning for et tap / en skade som etter forsikringsavtalen ikke er omfattet,
plikter forsikringstaker, eller den forsikringstaker kan identifiseres med, å betale erstatningen
tilbake.


12.18 Renter
Forsikringstaker har krav på renter i overensstemmelse med forsikringsavtaleloven paragraf 8-4 og
18-4. Tryg beregner renter av erstatningen når det er gått 2 måneder etter at melding om
forsikringstilfellet er sendt til Tryg. Forsømmer forsikringstaker å gi opplysninger eller utlevere
dokumenter i samsvar med forsikringsavtalelovens par. 8-1 og 18-1, kan han eller hun ikke kreve
renter for den tid som går tapt ved dette. Det samme gjelder hvis forsikringstaker urettmessig
avviser fullt eller delvis oppgjør.


12.19 Tilsyn
Moderna Försäkringar (Tryg) er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Danmark og Finansinspektionen
i Sverige.


12.20 Valuta
Hvis ikke annet fremgår av vilkår eller forsikringsbevis regnes alle beløp i norske kroner (NOK).
Dette gjelder priser, forsikringssummer, erstatningsbeløp og eventuelle andre beløp som følger av
forsikringsavtalen.


12.21 Vinningsforbud
Forsikringen skal ikke føre til vinning. Tryg erstatter, innenfor forsikringsavtalen, det tapet som er
lidt. Forsikringssummens størrelse er ikke avgjørende for interessens verdi.8/8 | Tryg | Japan Photo SuperSikring | 0339-1 Gjelder fra 15. oktober 2021

13. Sammendrag av policy for personopplysninger
Personopplysningene om forsikringstaker behandles i samsvar med EUs Personvernforordning og
supplerende norsk personvernlovgivning. Personopplysningene som behandles er f.eks. navn,
adresse, personnummer, betalingsinformasjon, øvrige opplysninger som forsikringsselskapet
trenger for tegning av forsikring, fornyelse eller endring av forsikring eller øvrig
forsikringsadministrasjon, så vel som opplysninger som gis i forbindelse med skadebehandling osv.
Opplysninger kan for nevnte formål bli gitt ut til samarbeidspartnere i og utenfor EU- og EØS-
området, forsikringsformidlere eller andre selskaper i konsernet.
Opplysningene kan ifølge lov også gis ut til myndigheter. Fullstendig informasjon om behandlingen
av personopplysninger finnes i Moderna Försäkringars personvernerklæring på
https://affinity.tryg.no/gdpr/norwegian .
Tryg er databehandlingsansvarlig. Forsikringstaker har rett til å få vite hvordan opplysningene
behandles av oss og få et utdrag om dette (registerutdrag). Forsikringstaker har også rett til å få
feilaktige opplysninger rettet eller slettet i visse tilfeller. Forsikringstaker kan også kreve at
håndteringen begrenses eller innvende mot håndteringen av forsikringstakers opplysninger og
kreve at de opplysningene forsikringstaker selv har gitt til oss, flyttes til andre (såkalt
dataportabilitet).
Forsikringstaker kontakter oss ved å skrive til dataskydd@modernaforsakringar.se eller til Tryg
(Moderna Försäkringar), Dataskyddsombud, Box 7830, 103 98 Stockholm, Sverige. Ved å kontakte
oss kan forsikringstaker også kreve at personvernerklæringen sendes per post til forsikringstaker,
og meddele at forsikringstakers personopplysninger ikke skal brukes for direkte markedsføring.


14. Veiledning ved klage
Vi i Tryg jobber for at vår saksbehandling skal være av høy kvalitet og at avgjørelsene våre er i
samsvar med vilkår og praksis. Hvis du likevel ikke er enig med beslutningen vår i forbindelse med
en skade, kan du gjerne sende en skriftlig henvendelse til oss der du redegjør for hva du ikke er
fornøyd med.


• Du vil raskest få en ny vurdering ved å kontakte avdelingen som behandlet din
forsikringssak. I henvendelsen er det viktig at du får tydelig frem hva du er uenig i, og
eventuelle nye opplysninger av betydning for saken.


• Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med avgjørelsen etter henvendelsen til avdelingen, kan du
rette klagen til Kvalitetsavdelingen i Tryg. Klager kan meldes elektronisk på:
www.tryg.no/meld-skade/klagemuligheter eller per brev til: Tryg Forsikring,
v/Kvalitetsavdelingen, Postboks 7070, 5020 Bergen.


• Du har også mulighet til å få klager og tvister rundt forsikringen prøvd av
Finansklagenemnda, se www.finkn.no eller Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212
Oslo.


• Det er også mulig å få sine rettigheter i henhold til forsikringsvilkårene prøvd gjennom å
bringe saken inn for retten. Se lov om forsikringsavtaler § 20-1.